Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный геологический центр»

Государственное предприятие «Белгосгеоцентр»

  • “ Кто владеет информацией, тот владеет миром ”
  • " Природа не терпит неточностей и не прощает ошибок. "
  • “ И не только небеса, но и недра земли проповедуют славу Божию. ”
  • Натан Ротшильд
  • Эмерсон Ральф Уолдо
  • Михаил Ломоносов
Russian Belarusian English
Республиканская комиссия по запасам

  Склад
Рэспубліканскай камісіі па запасах карысных выкапняу

Мох Алег Пятровіч

 

начальнік упраулення па геалогіі — намеснік начальніка галоунага упраулення прыродных рэсурсау Міністэрства прыродных рэсурсау і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь, старшыня

Секцыя пa запасах нафты і газу

Шыкалай Людміла
Фёдарауна

начальнік аддзела геалогіі і геахіміі нафты і газу філіяла «Iнстытут геалогіі» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Навукова— вытворчы цзнтр па геалогіі»,намеснік старшыні

Грыбік Яраслау Гаурылавіч

агадчык лабараторыі геатэктонікі і геафізікі дзяржаунай навуковай установы «Iнстытут прыродакарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (па узгадненні);

Грудзінін Аляксандр Сяргеевіч

начальнік аддзела пошукавых і геолагаразведачных работ нафтагазаздабыунага упраулення
рэспубшканскага Унітарнага прадпрыемства — «Вытворчае аб' яднанне «Беларуснафта» (па
узгадненні);

Дубінін Барыс Андрэевіч

намеснік Дырэктара па геолагаразведачных работах Беларускага навукова- даследчага і праектнага інстытута нафты рэспубліканскага Унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб' яднанне «Беларуснафта» (пa узгадненні);

Караткевіч Арцём Iванавіч

начальнік аддзела падліку запасау нафты і газу Беларускага навукова— даследчага і праектнага інстытута нафты рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» (па узгадненні);

Карчуганау
Яуген
Аляксандравіч

начальнік геалагічнага аддзела філіяла «Мазырская нафтаразведачная экспедыцыя глыбокага бурэння» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемятва «Навукова-
вытворчы цэнтр па геалогп»;

Курыла Вікторыя Уладзіславауна

вядучы геолаг аддзела Дзяржаунай геалагічнай экспертызы праектнай дакументацыі на геалагічнае вывучэнне нетрау рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Беларускі дзяржауны
геалаг
ічны цэнтр»;

Лявонау Сяргей Барысавіч

загадчык ceктapa здабычы нафты Беларускага дзяржаунага канцэрна па нафце i xiмii (па узгадненні);

Прывалау Віктар Уладзіміравіч

начальнік упраулення геалогіі і расцрацоукі радовішчау рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб' яднанне «Беларуснафта» (па узгадненні);

Сердзюкоу Дзмітрый Вячаслававіч

начальнік аддзела распрацоукі нафтавых радовішчау нафтагазаздабыунага кіравання «Рэчыцанафта» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» (па узгадненні);

Паляшчук Сяргей Васільевіч

вядучы геолаг аддзела геалогіі і геахіміі нафты і газу філіяла «Iнстытут геалогіі» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Навукова- вытворчы цэнтр па геалогіі»;

Секцыя па запасах рудных, нярудных і цвёрдых гаручых карысных выкапняу

Качанка Гліна Барысауна

намеснік генеральнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Навукова- вытворчы цэнтр па геалогіі», намеснік старшыні;

Азаранка Аляксандр Фёдаравіч

начальнік аддзела дзяржаунага геалагічнага фонду рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Беларускі дзяржауны геалагічны цэнтр»;

Дашкевіч Уладзімір Пятровіч

вядучы геолаг Слуцкай геолагаразведачнай партыі філіяла «Беларуская комплексная геолагаразведачная экспедыцыя» рэспубліканскага унітарнага npaдпрыемства «Навукова-вытворчы цэнтр па геалогіі»;

Дзмітрыеу Сяргей Мікалаевіч

намеснік начальніка аддзела вытворчасці і рэалізацыі тарфяной прадукціі упраулення
тарфяной прамысловасц
і дзяржаунага вытворчага аб' яднання «Белпалівагаз» (па
узгадненні);

Клабук Аляксей Міхайлавіч

галоуны геолаг адкрытага акцыянернага таварыства «Беларуськалій» (па узгадненні);

Курзо Барыс Валянцінавіч

загадчык лабараторыі выкарыстання і аховы тарфяных і сапрапелевых радовішчау дзяржаунай навуковай установы «Iнстытут прыродакарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (па узгадненні);

Манасыпава Тамара Bасільеуна

вядучы геолаг Слуцкай геолагаразведачнай партыі філіяла «Беларуская комплексная геолагаразведачная экспедыцыя» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Навукова-вытворчы цэнтр па геалогп»;

Пашкоускi Аляксандр Аляксандравіч

начальнік атрада горна- геалагічных работ вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Геасэрвіс» (па узгадненні);

Тумашкоу Валерый Аляксеев

начальнік аддзела пошукау і праектавання адкрытых горных распрацовак упраулення тарфянога праектавання праектнага навукова-даследчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «НДI
Белгіпрапалівагаз» (па узгадненні);

Цюпак МiхаАляксандрав

галоуны геолаг навукова-даследчага і праектна-вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Iнстытут НДIБМ» (па узгадненні);

Секцыя па запасах падземных вод і геатэрмальных рэсурсау нетрау

Зубок Уладзімір Афанасьевіч

галоуны гідрагеолаг філіяла «Беларуская комплексная геолагаразведачная экспедыцыя» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Hавукова- -вытворчы цэнтр па геалогіі»‚ намеснік старшыні;

Дарашэнка Валянціна Барысауна

вядучы гідрагеолаг Цэнтральнай гідрагеалагічнай партыі філіяла «Беларуская комплексная геолагаразведачная экспедыцыя» рэспубліканскага унітарнага прадпрьщмства «Навукова— вытворчы цэнтр па геалогіі»;

Кімбар Надзея Aнатольеуна

вядучы гідрагеолог Цэнтральнай гідрагеалагічнай партыі філіяла «Беларуская комплексная геолагаразведачная экспедыцыя» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Навукова-вытворчы цэнтр па геалогіі»;

Кавалёу Валерый Дзмітрыевіч

дырэктар таварыства з абмежаванай адказнасцю «Iнтэрпошук» (па узгадненні);

Ліннік Аляксандр Міхайлавіч

дырэктар прыватнага вытворчага унітарнага прадпрыемства «ЗахадГідраПраект» (па
узгадненні);

Музыкін Віктар Паулавіч

загадчык сектара гідраэкалагічных абгрунтаванняу і прагназавання рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Цэнтральны навуковa-даследчы інстытут комплекснага выкарыстання водных
pacypcay»;

Пашкевіч Васілій Iванавіч

вядучы навуковы супрацоунік лабараторыі Гідрагеалогіі і гідраэкалогіі дзяржаунай навуковай установы «Iнстытут прыродакарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (па узгадненні);

Салівончык Iрына Генадзьеуна

кансультант аддзела вадаправодна-каналізацыйнай гаспадаркі і добраупарадкавання управлення
камунальнай гаспадарк
і і энергетыкі Міністэрства жыллёва- камунальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь (па узгадненні);

Трэццякова Ганна Bacільеуна

загадчыца сектарам нафтавай гідрагеадынамікі Беларускага навукова-даследчага і праектнага інстытута нафты рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» (па узгадненні).